การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ

มื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ

กิจกรรมวิถีพุทธ

พระอธิการสมคิด พระสอนศีลธรรมโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ มอบไม้กวาดให้กับโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ และนำนักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิและปฐมเทศนา

การประชุมผู้ปกครอง

ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

โรงเรียนได้รับพระราชทานป้ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

คณะครูเยี่ยมบ้านนักเรียน

เพื่อสำรวจนักเรียนรับทุนนักเรียนยากจนพิเศษ และมอบใบงานกับนักเรียน

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand

กิจกรรมรับใบงานประจำสัปดาห์