ผู้บริหารสถานศึกษา

นางอภิญญา ศรีนิล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

เบอร์โทร 0611238998