นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา ควบคู่พัฒนาคุณธรรม น้อมนำชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกจิตอาสารักษ์ถิ่น รวม “บวร” เป็นหนึ่งเดียว”


พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพ

๒. พัฒนาครูและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดกระบวนการเรียนรู้

๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องหลักคุณธรรม - ศีลธรรม

๔. จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้สะอาด สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้

๕. จัดระบบสารสนเทศและสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เพียงพอมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

๖. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีระบบ มีระเบียบ มีวินัยและปลูกฝังจิตอาสา

๗. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนาวัฒนธรรมกับชุมชนและส่วนรวม

๘. ประสานการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา