วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์  (Vision )

                จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ยึดคุณธรรมนำความรู้  มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่สากล  บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน”

  พันธกิจ  (Mission)

        1.   จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.    จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ ค่านิยม  12  ประการ

3.    ส่งเสริม  พัฒนาความรู้  ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรู้เกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนและทักษะภาษาพื้นฐาน

4.    ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนให้มีสุขภาพกาย   สุขภาพจิตที่ดี

5.    ส่งเสริมประสิทธิภาพครูและบุ๕ลากรทางการศึกษา

6.    ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  ชุมชน และท้องถิ่น

7.    ปฏิบัติงานตามนโยบายและระเบียบของทางราชการ

Comments