กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


  1.  นายอุดร            ศิริหล้า                              ประธานกรรมการ
  2.  นายวีระพันธ์        ไกรศรีวรรธนะ                    รองประธานกรรมการ
  3.  นายประเสริฐ        เกตุกลม                           กรรมการ
  4.  นายบุญส่ง           สุวรรณชัย                         กรรมการ
  5.  นายสุบัญ            ยาบุญดี                            กรรมการ
  6.  นายคูณ               หิรัญโท                           กรรมการ
  7.  นายทองทิพย์        ไชยวรรณ                         กรรมการ
  8.  นางประกอบ        ติสวัสดิ์                             กรรมการ
  9.  นายประสงค์         สมอออน       ผู้อำนวยการสถานศึกษา                กรรมการและเลขานุการ
Comments