นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

                     จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

          ยึดคุณธรรมนำความรู้  มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่สากล  บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน” 


พันธกิจ 

  1.    จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2.     จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ ค่านิยม  12  ประการ
  3. .    ส่งเสริม  พัฒนาความรู้  ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรู้เกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนและทักษะภาษาพื้นฐาน
  4.      ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนให้มีสุขภาพกาย   สุขภาพจิตที่ดี
  5.      ส่งเสริมประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  6.      ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  ชุมชน และท้องถิ่น
  7.      ปฏิบัติงานตามนโยบายและระเบียบของทางราชการ

Comments