งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน


1.  หลักการและเหตุผล

                โรงเรียนมีหน้าที่โดยตรงในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถและความเจริญส่วนบุคคล  เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริตต่อไปในอนาคต   ช่วงเวลาที่จะดำเนินการดังกล่าวเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการนั้น  บางครั้งอาจประสบกับปัญหาและอุปสรรค  ทั้งด้านการเรียนและส่วนตัวได้  ครูซึ่งเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับนักเรียนสามารถที่จะทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในความดูแลและสามารถให้คำแนะนำ  ดำเนินการแนะแนวและให้คำปรึกษา  และให้บริการให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   เพื่อให้นักเรียน สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้ประคับประคอง  โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซจึงได้จัดดำเนินการโครงการนี้โดยต่อเนื่อง

 

2.  วัตถุประสงค์

                ผลลัพธ์

1.   นักเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

2.   นักเรียนมีทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคม

                3.    เอกสารแนะแนวการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคลเป็นเครื่องมือในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

3.  เป้าหมาย

                โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ให้บริการแนะแนวและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

4.  กิจกรรม

ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

4.

 

 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  -กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน

   -การคัดกรอง/การส่งต่อ

แนะแนวและให้คำปรึกษา

   -ปฐมนิเทศนักเรียน

    -จัดหาสื่อ อุปกรณ์ตามโครงการ

    -ปัจฉิมนิเทศนักเรียน

การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ

และแก้ไขปัญหานักเรียน

    -ประเมินผลการดำเนินการ

.. 61 – .. 62

.. 61 – .. 62

ตุลาคม  61  เป็นต้นไป

 

พฤษภาคม  61

ตุลาคม  61

มีนาคม  62

พฤษภาคม  62

.. 61 – .. 62

 

ตุลาคม   62

 

นางณัฐพัชร์ ไชยศรีฮาดคุณ

 

นางประกอบ  ติสวัสดิ์

 

 

 

นายประสงค์   สมอออน

คณะครู

คณะครู

นางณัฐพัชร์ ไชยศรีฮาดคุณ

 

 

5.  งบประมาณ

                    เงินงบประมาณ                              6,000   บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รายการ / กิจกรรม

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

1.  กิจกรรมแนะแนวและให้คำปรึกษา

     1.1  ปฐมนิเทศนักเรียน   จัดทำคู่มือนักเรียน

     1.2  ปัจฉิมนิเทศนักเรียน

     1.3.  จัดหาสื่อแนะแนวการศึกษาต่อ

2.  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3.  จัดทำข้อมูลสารสนเทศ

2,000

 

 

 

2,000

2,000

-ค่ากระดาษ

-การติดต่อสื่อสาร

-เสื้อพื้นเมือง ชุดกีฬา

รวม

6,000

 

 

 

6.  การประเมินผล

6.1      ประเมินผลโดยการพิจารณาของครูประจำชั้น

6.2      ประเมินผลจากจำนวนนักเรียนที่ให้บริการและที่ขอรับบริการ

 

 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

ผลลัพธ์

1.   นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับที่

      สูงขึ้น

2.   นักเรียนมีทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม

ผลผลิต

1.   มีเอกสารแนะแนวการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

2.   สถานศึกษามีข้อมูลเป็นเครื่องมือระบบดูแล

      ช่วยเหลือนักเรียน

 

 

-การประเมินผล

-การสังเกต

 

-การประเมินผล

-ตรวจสอบ

 

-แบบประเมิน

-แบบสังเกต

 

-แบบประเมิน

-แบบประเมิน

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                7.1  ครูมีความรู้และมีทักษะด้านการให้บริการแนะแนวและให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากขึ้น

                7.2  นักเรียนเห็นความสำคัญของงานบริการแนะแนวและให้คำปรึกษา ทักษะชีวิต

 

  

Comments